ALGEMENE VOORWAARDEN BUSINESS TO BUSINESS VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN

1. Identiteit Leverancier
Allinco VCS B.V.
www.smartkapp.nl

Goeseelsstraat 5

4817 MV

Breda

info@allinco-vcs.nl

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte of aanbod van de Leverancier en op elke koop op afstand tussen Leverancier en Afnemer.

3. Leveringstermijn
Bestellingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd; de leveringstermijnen van de Leverancier zijn echter indicatief.

4. Betaling en uitvoering

1. De betalingstermijn is veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Afnemer van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd.
3. Alle kosten die de Opdrachtnemer moet maken ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 250,-.

5. Reclamatie

1. De Afnemer heeft de verplichting om de goederen direct na ontvangst te inspecteren en te controleren of zij voldoen aan de verplichting.

2. Bij de aankoop van producten heeft de Afnemer de mogelijkheid om binnen veertien (14) dagen de gelegenheid om vragen of klachten aan de Leverancier met betrekking tot het ontvangen product schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken.

3. Wordt de reclamatie niet binnen deze termijn gedaan dan vervalt iedere aansprakelijkheid van de Leverancier.

6. Garantie

1. De Afnemer heeft recht op garantie van één jaar na levering van het product.

2. De Leverancier staat er voor in dat het product voldoet aan wat de Afnemer er redelijkerwijs van mag verwachten.

7. Overmacht

1. De verplichtingen van de Leverancier jegens de Afnemer zullen worden geschorst in gevallen van overmacht.

2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: telecommunicatiestoringen/ storingen in het elektronisch berichtenverkeer/ storingen op het internet, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, gebrek aan grondstoffen, transportproblemen, staking, de gevolgen van natuurgeweld, seizoensinvloeden, uitsluiting, maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, oorlogsdaden, atoomkernreacties e.d. ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door de Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, of een gevolg zijn van de door de derde genomen maatregelen.

8. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de Leverancier is in alle gevallen beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de geleverde goederen,.

2. De Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade.

9. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van de Leverancier tot het moment waarop het gehele factuurbedrag, inclusief rente en kosten, door de Afnemer zijn betaald.


10. Wijziging

De Leverancier heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen.

11. Geschilbeslechting

1. Op de rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van de vestigingsplaats van de Leverancier. De Leverancier heeft echter het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de Afnemer.